I love letting go.

My Eyes

Scott Lickstein
My Eyes, 2018
Digital image
6750 x 12000 pixels at 600dpi.